2015, മാർച്ച് 30, തിങ്കളാഴ്‌ച

കേരളത്തിലെ കലകൾ

¤ പ്രയോജക, സുകുമാരകലകൾ
കല എന്നാൽ മനുഷ്യൻറെ സന്തോഷത്തിനുവേണ്ടിയാണ്‌ ഉണ്ടാക്കിട്ടുള്ളത്. കലകളെ പ്രധാനമായും പ്രയോജക കലകൾ എന്നും സുകുമാരകലകൾ എന്നും രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻറെ മനഃസന്തോഷത്തിലുപരി അതിൽ നിന്നും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്കാവശ്യമായ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത്തരം കലകളെ പ്രയോജക കലകൾ എന്നു പറയുന്നു.

★ പ്രതിമ നിർമ്മാണം
★ വാസ്തുവിദ്യ
★ കുട്ടനെയ്ത്ത്
★ ചിത്രകല
★ കൊത്തുപണി

സുകുമാരകലകൾ മനുഷ്യൻറെ മധുരാനുഭൂതി മാത്രം ഉദ്ദേസിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്‌. സുകുമാര കലകൾ പ്രധാനമായും രണ്ടുതരത്തിലാണുള്ളത്. അവ, ദൃശ്യകലകൾ, ശ്രവ്യകലകൾ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു. ശ്രവ്യകലകളിൽ പ്രധാനം.

¤ ശ്രവ്യകലകൾ
  ★ സംഗീതം
  ★ കഥാപ്രസംഗം

¤ കേരളത്തിലെ ദൃശ്യകലകൾ
കേരളത്തിലെ ദൃശ്യകലകൾ പലതും ആരാധനാലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ്‌ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം അത്തരം കലകളിൽ അധികവും ഇന്ന് ആരാധനാലങ്ങളുടെ ചട്ടക്കൂടുകളിൽ നിന്നും പുറത്ത് വന്ന് നല്ലരീതിയിൽ വികാസം പ്രാപിച്ചവയാണ്‌.
★ കൃഷ്ണനാട്ടം
★ കഥകളി
★കേരളനടനം
★ മോഹിനിയാട്ടം
★ ഓട്ടൻ തുള്ളൽ
★ ചാക്യാർ കൂത്ത്
★ നങ്ങ്യാർ കൂത്ത്
★ ചവിട്ട് നാടകം
★ കൂടിയാട്ടം
★ തെയ്യം
★ കളമെഴുത്ത്
★ നാടകം
★ പാഠകം
★ അർജ്ജുന നൃത്തം
★ ഒപ്പന
★ കാക്കാരിശ്ശി നാടകം
★ കുറത്തിയാട്ടം
★ വേലൻ തുള്ളൽ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ